Cửa hàng tương tự


MARUKAME UDON

Tầng 3 [T34]

Ẩm Thực


USHI MANIA

Tầng 3 [T26]

Ẩm Thực


HOÀNG YẾN HOTPOT

Tầng 3 [T29,30]

Ẩm Thực


PEPPER LUNCH

Tầng 3 [T24]

Ẩm Thực


GYU KAKU

Tầng 1 [F26]

Ẩm Thực