Danh sách gian hàng

tiNiPark

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

AIM BOX

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

CGV CINEMA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

TOPART

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

ILA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

KUMON

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

GMS

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

LIFE4CUTS

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

TINIWORLD

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

DECATHLON

Tầng 1
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

TIMEZONE

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

WESTWAY

Tầng trệt
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

DREAM KIDS

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

TIME ZONE

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

YAMAHA

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

MOLLY FANTASY

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

FANPEKKA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

BB WELLNESS

Tầng 2
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

DREAM GAMES

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao