heading

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Toàn thời gian / Bán thời gian
COUPLE TX
Từ 22/02/2024 đến 22/03/2024
PHỤ BẾP, PHỤC VỤ

PHỤ BẾP, PHỤC VỤ

Toàn thời gian / Bán thời gian
KICHI KICHI
Từ 21/02/2024 đến 21/03/2024
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Toàn thời gian / Bán thời gian
COUPLE TX
Từ 20/02/2024 đến 20/03/2024
PHỤC VỤ, TỔ RỬA

PHỤC VỤ, TỔ RỬA

Toàn thời gian / Bán thời gian
CHANG KANG KUNG
Từ 20/02/2024 đến 20/03/2024
BÁN HÀNG FULLTIME/PARTTIME

BÁN HÀNG FULLTIME/PARTTIME

Toàn thời gian / Bán thời gian
POT&FOOD
Từ 20/02/2024 đến 01/04/2024
NHIỀU VỊ TRÍ PART-TIME

NHIỀU VỊ TRÍ PART-TIME

Bán thời gian
ISUSHI
Từ 20/02/2024 đến 20/03/2024
PHỤC VỤ & PHỤ BẾP (FULL-TIME & PART-TIME)

PHỤC VỤ & PHỤ BẾP (FULL-TIME & PART-TIME)

Toàn thời gian / Bán thời gian
HOTPOT STORY
Từ 20/02/2024 đến 20/03/2024
PHỤ BẾP & PHỤC VỤ

PHỤ BẾP & PHỤC VỤ

Toàn thời gian / Bán thời gian
SUKIYA
Từ 20/02/2024 đến 20/03/2024
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Toàn thời gian
MIKI
Từ 20/02/2024 đến 20/03/2024
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THU NGÂN

Toàn thời gian / Bán thời gian
KOHNAN
Từ 16/02/2024 đến 16/03/2024