Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Người dùng trong quá trình tham gia đăng ký tài khoản, truy cập và sử dụng các tính năng trên Ứng dụng di động AEONMALL Vietnam (sau đây gọi là “Ứng dụng AEONMALL Vietnam” hoặc “Ứng dụng”) của Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam, trụ sở tại Tầng 3, Văn phòng phía Đông, AEONMALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”).
Chính sách này mô tả cách thức Công ty thu thập, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ, kiểm tra, cập nhật và bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng. Việc Người dùng tham gia đăng ký tài khoản, truy cập và sử dụng Ứng dụng AEONMALL Vietnam được hiểu là Người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách (nếu có).

Chính sách
Bảo mật thông tin

Bản cập nhật ngày: 1/7/2023

Chính sách bảo mật và xử lý thông tin này (“Chính Sách”) được sử dụng với mục đích giúp người dùng hiểu rõ những thông tin mà Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (Sau đây gọi là “AEONMALL Vietnam” hoặc “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý để đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân cho người dùng khi truy cập và/hoặc sử dụng ứng dụng di động của công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (“Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam”).

Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba về việc sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam để có biện pháp giải quyết phù hợp.

1. Cách thức, mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1 Người dùng khi sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”) để sử dụng các dịch vụ và tiện ích được cung cấp bởi Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam. Để làm rõ, Dữ liệu cá nhân là các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có thể là: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc, nơi cư trú, email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, thông tin liên quan về sức khỏe, nghề nghiệp hoặc bất kỳ thông tin, dữ liệu nào mà pháp luật quy định tại từng thời điểm là Dữ liệu cá nhân.

1.2. AEONMALL Vietnam thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân của người dùng và/hoặc được người dùng cung cấp để phục vụ mục đích định danh, xác minh thông tin, tạo / xóa tài khoản sử dụng Ứng dụng, hỗ trợ, liên hệ và trao đổi thông tin với người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, AEONMALL Vietnam sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Người dùng cần cam kết rằng Dữ liệu cá nhân cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ với những nội dung tại thời điểm được yêu cầu. Khi đồng ý cung cấp Dữ liệu cá nhân thì chúng tôi hiểu rằng người dùng đã đồng ý để chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân theo mục đích và phạm vi nêu tại Chính Sách này. Những sai lệch về thông tin có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp đó.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

AEONMALL Vietnam sử dụng Dữ liệu cá nhân mà người dùng cung cấp để:

(i) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích phù hợp đến từng người dùng.
(ii) Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và AEONMALL Vietnam để người dùng theo dõi quá trình trao đổi thông tin này và để thông báo rằng AEONMALL Vietnam đã ghi nhận những thông tin đó.
(iii) Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
(iv) Xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng đi động của AEONMALL Vietnam.
(v) Để gửi đến người dùng các thông tin về chương trình khuyến mại, hoạt động, sự kiện đang và sắp diễn ra, nghiên cứu, khảo sát của AEONMALL Vietnam và/ hoặc bên liên kết và/ hoặc đối tác của chúng tôi qua hình thức email hoặc tin nhắn văn bản, thông báo trên Ứng dụng.
(vi) Bất kỳ mục đích nào mà đã được người dùng đồng ý.

AEONMALL Vietnam có trách nhiệm hợp tác cung cấp Dữ liệu cá nhân của người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của người dùng cho:

(i) bất kỳ cá nhân nào được chúng tôi phân công nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân, và/ hoặc
(ii) nhà cung cấp dịch vụ phát triển Ứng dụng điện thoai của AEONMALL Vietnam, và/ hoặc
(iii) các nhà cung cấp dịch vụ thu thập thông tin người dùng hoặc dịch vụ chăm sóc, liên lạc khách hàng, và/ hoặc
(iv) cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Lưu trữ thông tin và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

3.1. Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được tiết lộ, lưu trữ và xử lý ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà AEONMALL Vietnam có hợp đồng giao kết với bên thứ ba ở quốc gia đó cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng, thu thập và xử lý dữ liệu hoặc chăm sóc, liên lạc khách hàng.

3.2. Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được xử lý và lưu trữ kể từ thời điểm chúng tôi nhận được Dữ liệu cá nhân kèm theo sự đồng ý của người dùng, cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ bởi người dùng hoặc theo quy định pháp luật. Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ thuộc quyền quản lý của AEON MALL Vietnam và máy chủ của Chương trình Khách hàng Thân thiết AEON MALL Vietnam.

3.3. Người dùng có quyền thay đổi, cập nhật, xóa bỏ hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân đã cung cấp trên hệ thống dữ liệu của Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và/hoặc làm theo hướng dẫn tại Chính Sách này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.4. Trong trường hợp người dùng yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, người dùng phải gửi yêu cầu hạn chế hoặc phản đối cho AEONMALL Vietnam qua thư điện tử đề cập tại Khoản 3.7 dưới đây. Yêu cầu của người dùng sẽ được thực hiện bởi AEONMALL Vietnam trong thời hạn quy định của pháp luật, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà người dùng yêu cầu hạn chế hoặc phản đối.

3.5. Trong trường hợp người dùng yêu cầu AEONMALL Vietnam cung cấp Dữ liệu cá nhân, người dùng phải gửi yêu cầu theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP tới AEONMALL Vietnam qua thư điện tử đề cập tại Khoản 3.7 dưới đây. Yêu cầu này được thực hiện bởi AEONMALL Vietnam trong thời hạn quy định của pháp luật.

3.6. Trong trường hợp người dùng muốn xóa tài khoản của mình trên ứng dụng di động của AEONMALL Vietnam, người dùng sẽ truy cập Hồ sơ của mình trên ứng dụng. Sau khi người dùng xóa tài khoản của mình, người dùng không thể đăng ký lại bằng cùng một thư điện tử hoặc số điện thoại trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xóa tài khoản và AEONMALL Vietnam sẽ lưu trữ số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người dùng trong vòng 3 tháng sau khi tài khoản bị xóa cho mục đích của điều khoản này.

3.7. Người dùng có quyền gửi yêu cầu, khiếu nại liên quan đến Dữ liệu cá nhân đến địa chỉ email: nbs@aeonmall-vn.com hoặc thông qua Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin; trường hợp đã xác thực chính xác thông tin theo thông báo của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ, AEONMALL Vietnam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

4. Đường liên kết đến bên thứ ba

Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có thể chứa đường liên kết đến các trang web, ứng dụng của bên thứ ba và dịch vụ trực tuyến không do AEONMALL Vietnam sở hữu hoặc kiểm soát. AEONMALL Vietnam không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với những trang web và ứng dụng trực tuyến này, hãy lưu ý khi rời khỏi Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam. Người dùng được khuyến nghị đọc kỹ các điều khoản và chính sách của từng trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba mà bạn truy cập.

5. Trò chơi ngắn

• Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có các trò chơi ngắn bao gồm Lucky wheel, Quiz game và Hado. Đây là các trò chơi ngắn được sở hữu và phát hành bởi từng trung tâm thương mại và mỗi trung tâm thương mại hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người dùng có liên quan đến trò chơi ngắn được phát hành. Tất cả thông tin khách hàng cung cấp trong trò chơi ngắn sẽ được tuân thủ theo Chính Sách này.
• Trường hợp người dùng cần khiếu nại về các trò chơi ngắn này, vui lòng liên hệ tới bộ phận phụ trách của từng trung tâm thương mại. Chi tiết thông tin liên hệ được cung cấp cụ thể trong mỗi trò chơi.
• Apple/Google không tham gia vào các trò chơi ngắn này dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn là nhà tài trợ.

6. Quyền và nghĩa vụ của người dùng liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi kiểm soát, xử lý

6.1. Quyền của người dùng/ User’s rights

(a) Được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của mình
(b) Được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình
(c) Rút lại sự đồng ý sử dụng Dữ liệu cá nhân
(d) Xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình
(e) Yêu cầu AEONMALL Vietnam hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình
(f) Yêu cầu AEONMALL Vietnam cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình
(g) Phản đối AEONMALL Vietnam và các nhà cung cấp thứ ba xử lý Dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích không được AEONMALL Vietnam thông báo trước và/hoặc người dùng đồng ý
(h) Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật
(i) Được yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình
(j) Các quyền khác theo quy định của pháp luật

6.2. Nghĩa vụ của người dùng

(a) Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình
(b) Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân
(c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

7. Địa chỉ của đơn vị kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân

CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Văn phòng phía Đông, AEONMALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 3944 9815 (ext. 145)

Email: nbs@aeonmall-vn.com

8. Cam kết bảo mật Dữ liệu cá nhân của người dùng

Trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý, bảo mật và bảo vệ Dữ liệu cá nhân mà người dùng cung cấp theo những yêu cầu và tiêu chuẩn về bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật và các quy định của Chính sách này.

Việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của người dùng ngoài mục đích đã nêu tại Chính Sách này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ Dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn như máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của người dùng, AEONMALL Vietnam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật và thông báo cho người dùng được biết và phối hợp xử lý.

Để AEONMALL Vietnam có thể giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của các cá nhân/tổ chức, khi liên hệ với chúng tôi, người dùng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Dữ liệu cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. AEONMALL Vietnam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy tất cả Dữ liệu cá nhân của người dùng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.

9. Cập nhật

Tong quá trình cập nhật ứng dụng, các Chính Sách này có thể sẽ được cập nhật để thay thế cho các quy định và điều khoản ban đầu. Vui lòng truy cập ứng dụng phiên bản mới nhất để xem nội dung chi tiết của bản cập nhật.

 

Chính sách Chương trình

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT AEONMALL VIỆT NAM

(Phiên bản cập nhật ngày 04/11/2021)

 

I. Định nghĩa:

TT Tên Chi tiết
1 Chính sách Chương trình Bao gồm các chỉ dẫn, hướng dẫn và các tài liệu khác liên quan tới chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam.
2 Chương trình Khách hàng Thân thiết của AEONMALL Gọi tắt là “Chương trình”, là chương trình khuyến mại dành cho khách hàng thường xuyên của công ty TNHH AEONMALL Việt Nam được thực hiện thông qua ứng dụng di động của AEONMALL Việt Nam.
3 Ứng dụng “AEONMALL Vietnam” Ứng dụng di động do AEONMALL Việt Nam sở hữu, hoạt động trên nền tảng điện thoại thông minh, cung cấp chương trình Khách hàng Thân thiết AEON MALL Việt Nam.
4 AMV Viết tắt của công ty TNHH AEONMALL Việt Nam
5 Trung tâm thương mại AEON MALL Là các Trung tâm Thương mại AEON MALL tại Việt Nam được quản lý và vận hành bởi AMV.

Tùy từng thời điểm, các Trung tâm thương mại AEON MALL tham gia Chương trình này sẽ được liệt kê và cập nhật tại Điều 2 Mục II của Chính sách chương trình này.

6 Đối tác Là các Khách thuê, bao gồm các tổ chức, cá nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ tại các Trung tâm Thương mại AEON MALL có sử dụng dịch vụ máy cà thẻ thương hiệu Payoo do AMV chỉ định và đồng ý tham gia Chương trình.
7 Khách hàng Người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ của Đối tác, nhưng chưa phải là Thành viên.
8 Thành viên Tất cả các khách hàng từ đủ 15 tuổi trở lên và đã đăng ký hợp pháp tham gia Chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam, đã sở hữu và kích hoạt tài khoản trên Ứng dụng di động AEONMALL Vietnam. Thành viên chỉ được sử dụng một (1) tài khoản thành viên với một (1) số điện thoại di động Việt Nam.
9 Xu Là tên gọi đơn vị tính của Chương trình, phát hành dựa trên khoản chi tiêu mua hàng / dịch vụ bằng VNĐ tại cửa hàng của Đối tác hoặc được tặng thông qua các chương trình khuyến mại theo Chính sách chương trình.
10 Đổi Xu Đổi Xu tích lũy trong tài khoản Thành viên thành Phiếu quà tặng điện tử
11 Phiếu quà tặng điện tử (E-voucher) Là Phiếu quà tặng ở dạng điện tử được đổi từ Xu tích lũy của Thành viên theo Chính sách chương trình. Thành viên có thể sử dụng E-voucher để đổi lấy quà tặng của các Trung tâm Thương mại AEON MALL tham gia chương trình hoặc nhận giảm giá tại các cửa hàng Đối tác.
12 Mã QR Mã 2 chiều bao gồm thông tin Thành viên hoặc thông tin E-voucher được hiển thị trên Ứng dụng di động AEONMALL Vietnam.
13 Mã vạch Mã 1 chiều bao gồm thông tin Thành viên hoặc thông tin E-voucher được hiển thị trên Ứng dụng di động AEONMALL Vietnam.
14 RMS Hệ thống quản lý Chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam

 II. Mục tiêu, Phạm vi áp dụng và Lợi ích của Chương trình

II.1.Mục tiêu của Chương trình:

AEON MALL là một nhà phát triển trung tâm thương mại chuyên biệt. Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi đã nỗ lực tạo ra các trung tâm thương mại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích các hoạt động kinh tế ở địa phương, và đóng góp vào cuộc sống, văn hoá cộng đồng. Ngoài ra, AEON MALL còn hợp tác trong việc xây dựng các cộng đồng năng động và thú vị. Chúng tôi sẽ sử dụng khả năng và kinh nghiệm của mình để tiếp tục mang đến những giá trị mới nhằm thu hút khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Nhằm gia tăng sự tiện dụng và mang thêm nhiều tiện ích đến với khách hàng, AEONMALL Việt Nam xây dựng chương trình “Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam” thông qua ứng dụng “AEONMALL Vietnam”. Chương trình gồm các cơ chế phần thưởng, theo đó khách hàng càng mua sắm, sử dụng dịch vụ tại các Trung tâm thương mại AEON MALL thì sẽ càng nhận được nhiều lợi ích.

II.2.Lợi ích của Chương trình:

 • Chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam là chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết và thường xuyên của AMV.
 • Chương trình được vận hành trên nền tảng ứng dụng “AEONMALL Vietnam”.
 • Thành viên cài đặt Ứng dụng “AEONMALL Vietnam” để ghi nhận Xu khi mua hàng hóa/dịch vụ tại các gian hàng của Đối tác trong Trung tâm Thương mại AEON MALL với các lợi ích chính như sau:
 • Tích lũy Xu khi đi mua sắm hàng hóa /dịch vụ, đổi Xu thành E-voucher và sử dụng E-voucher để đổi các quà tặng của Trung tâm Thương mại AEON MALL hoặc nhận giảm giá tại cửa hàng của Đối tác.
 • Nhận các thông tin của chương trình khuyến mại, ưu đãi một cách nhanh chóng và trực tiếp thông qua ứng dụng điện thoại di động mà không cần phải đến cửa hàng.
 • Tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền khác chỉ dành riêng cho các Thành viên.

III. Chính sách Chương trình:

III.1.Chính sách đăng ký Thành viên, Thu thập và Lưu trữ dữ liệu của Chương trình

III.1.1.Điều khoản và Điều kiện đăng ký Thành viên

 • Khách hàng đăng ký tài khoản Thành viên trực tiếp từ Ứng dụng “AEONMALL Vietnam”.
 • Khách hàng chỉ đăng ký một (01) tài khoản Thành viên Chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam với một (01) số điện thoại di động.
 • Các yêu cầu đăng ký Thành viên như sau:
 • Từ 15 tuổi trở lên.
 • Sử dụng điện thoại thông minh (iOS phiên bản từ 10.0 hoặc Android phiên bản từ 5.0 trở lên).
 • Đồng ý và chịu trách nhiệm theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và Chính sách Bảo mật của Chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam.

III.1.2.Thông tin cá nhân cần thiết để đăng ký

Tất cả thông tin sau đây là bắt buộc phải điền khi đăng ký trên Ứng dụng:

Trường yêu cầu Mô tả
THÔNG TIN
Họ Tên Họ và tên
Số điện thoại Số điện thoại di động tại Việt Nam
Giới tính Chọn từ danh sách sẵn có: Nam hoặc Nữ
Ngày sinh Thiết lập theo lịch
Số CMND/CCCD Nhập số Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân
Chọn Trung tâm thương mại AEON MALL Tân Phú Celadon
Email Nhập địa chỉ email
Địa chỉ Lựa chọn từ danh sách có sẵn: Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã

Trực tiếp nhập địa chỉ Đường/Phố

III.2. Cơ chế tích lũy và sử dụng xu

III.2.1. Cơ chế tích lũy:

Có hai (02) cách tích lũy Xu: từ tiêu dùng và từ chương trình khuyến mãi.

 • Từ tiêu dùng

Điều kiện như sau:

Hình thức tích lũy Mua hàng hóa / dịch vụ của Đối tác
Địa điểm Tại các cửa hàng của Đối tác tại các Trung tâm Thương mại AEON MALL tham gia chương trình
Cơ chế tính toán Dựa trên tổng số tiền mua sắm bằng Đồng Việt Nam (VND)

·       Với mỗi 10.000 VND thanh toán khi mua hàng được một (01) Xu.

·       Trong trường hợp giao dịch mua sắm được áp dụng các chương trình ưu đãi giảm giá, Xu được tính dựa tổng số tiền thanh toán sau khi cấn trừ giảm giá.

Thời kỳ tích lũy –       Xu được tích vào tài khoản Thành viên ngay sau khi mua hàng.

–       Xu sẽ khả dụng sau 24 giờ kể từ thời điểm được tích vào tài khoản và Thành viên có thể sử dụng để đổi lấy E-voucher theo quy định của Chương trình.

–       Trường hợp Thành viên quên xuất trình mã QR Thành viên để Tích Xu khi mua hàng, Thành viên được phép tích xu cho giao dịch đó trong vòng 72 giờ kể từ ngày in trên biên lai từ máy cà thẻ theo quy định sau;

·        Tài liệu cần có:

1) Biên lai từ máy cà thẻ

2) Xuất trình mã QR Thành viên

·        Nơi tiếp nhận: Tại quầy Thông tin của Trung tâm thương mại.

Các bước tích lũy Xu như sau:

  • Bước 1. Thành viên xuất trình mã QR thành viên trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam tại Quầy thu ngân khi thanh toán giá trị hàng hóa / dịch vụ.
  • Bước 2. Nhân viên thu ngân quét mã QR thành viên để hệ thống ghi nhận thành viên
  • Bước 3. Xu sẽ được ghi có vào tài khoản thành viên trên ứng dụng ngay sau khi giao dịch được hoàn thành trừ trường hợp xảy ra lỗi của hệ thống hoặc kết nối internet.

Trường hợp lỗi từ sự cố của hệ thống hoặc kết nối internet xảy ra:

Vì bất kỳ lý do gì, trong trường hợp Xu không được ghi có ngay lập tức sau khi thanh toán thành công, Thành viên vẫn sẽ được cộng Xu bằng cách điều chỉnh thủ công theo điều kiện tích lũy Xu. Các bước cần thiết như dưới đây.

 • Bước 1. Hãy chắc chắn kiểm tra xem giao dịch đã được ghi nhận trong Lịch sử giao dịch Xu trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam.
 • Bước 2. Nếu Xu chưa được tích lũy ngay mặc dù đáp ứng đủ điều kiện chương trình, có thể cho phép điều chỉnh điểm thủ công với các điều kiện sau.
 • Tài liệu cần có:

a) Biên lai từ máy cà thẻ

b) Xuất trình mã QR Thành viên

Nơi tiếp nhận: Quầy Thông tin của Trung tâm thương mại.

Thời gian phản hồi kết quả cho khách hàng: trong vòng 24 giờ

 • Từ chương trình khuyến mại

Điều kiện như sau:

Hình thức tích lũy Được tặng từ Chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam cho mục đích khuyến mại
Địa điểm Được nhận trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam
Cơ chế tính toán Dựa trên quy định của từng chương trình khuyến mại

III.2.2. Sử dụng Xu

 • Đổi Xu
  • Các Xu tích lũy được hiển thị trong Lịch sử giao dịch Xu trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam.
  • Xu đã được tích lũy nhưng chưa quy đổi sẽ hết hiệu lực sau khi hết hạn.
  • Xu tích lũy không được đổi thành tiền mặt, chỉ có thể đổi thành E-Voucher trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam.
  • Xu tích lũy được quy đổi thành E-voucher theo nguyên tắc Xu tích lũy trước được quy đổi trước trên hệ thống RMS.
  • Chính sách đổi xu có thể thay đổi theo chương trình khuyến mại hoặc theo từng thời điểm.
 • Phiếu quà tặng điện tử (E-voucher)
  • E-voucher là Phiếu quà tặng được quy đổi từ các Xu tích lũy trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam theo Chính sách Chương trình.
  • Thành viên có thể sử dụng E-Voucher để đổi lấy các quà tặng tại Quầy dịch vụ khách hàng của Trung tâm Thương mại tham gia chương trình hoặc nhận các quyền lợi ưu đãi tại gian hàng của Đối tác.
  • Khi Thành viên muốn sử dụng các E-voucher này, Thành viên sẽ xuất trình mã QR của E-voucher cho Nhân viên của Trung tâm thương mại hoặc Đối tác.
  • Ngày hết hạn, thời gian sử dụng và các điều kiện khác của E-voucher được hiển thị trên từng E-voucher.
  • Có thể tặng E-Voucher cho người khác là Thành viên của Chương trình qua Ứng dụng AEONMALL Vietnam.
 • Hạn sử dụng Xu
  • Thời hạn tích lũy Xu được tính theo từng năm, kể từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 hàng năm.
  • Xu tích lũy chưa dùng để đổi thành E-voucher trong năm trước đó sẽ được gia hạn và có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6 của năm tiếp theo.
 • Hoàn Xu
  • Trong trường hợp giao dịch mua hàng bị hoàn trả, Xu đã tích lũy từ giao dịch mua hàng đó sẽ được hệ thống trừ trả lại cho Chương trình tương ứng với số Xu được quy đổi dựa trên tổng số tiền hàng được trả lại.
  • Nếu tài khoản Xu tích lũy của Thành viên không còn đủ số Xu cần trả lại, tương ứng với tổng số tiền hàng yêu cầu hoàn trả, hệ thống sẽ trừ toàn bộ số Xu hiện có và ghi nhận “âm” cho Thành viên trên hệ thống. Khi Thành viên có Xu tích lũy mới, hệ thống sẽ tự động cấn trừ cho tới khi cân bằng về mức 0, sau đó Thành viên mới tiếp tục được cộng Xu tích lũy như bình thường.

III.3.Lưu ý cho Thành viên

 • Chương trình Khách hàng Thân thiết của AEONMALL là chương trình miễn phí.
 • Ứng dụng AEONMALL Vietnam cung cấp bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 • Thành viên có thể kiểm tra lịch sử các giao dịch liên quan đến tích lũy Xu trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam.
 • Thành viên có thể giới thiệu Chương trình cho người thân, bạn bè đăng ký bằng chức năng chia sẻ mã giới thiệu trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam.
 • Thành viên không thể tự thay đổi Số điện thoại, Email, Số CMND/CCCD đã đăng ký ban đầu, thao tác này cần được thực hiện bởi nhân viên quản trị hệ thống, liên hệ theo Tổng đài hỗ trợ 028.62887733. Các thông tin khác như Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Địa chỉ…thành viên có thể tự chỉnh sửa trên ứng dụng.

III.4.Chấm dứt Chương trình

 • Thành viên có thể chấm dứt tham gia Chương trình bằng cách liên hệ Tổng đài hỗ trợ.
 • AEON MALL Việt Nam có quyền đóng băng / chấm dứt tư cách Thành viên và hủy bỏ tất cả giá trị của Xu tích lũy trên Ứng dụng khi phát hiện Thành viên vi phạm Điều khoản và Điều kiện của Chương trình với bất cứ lý do gì.
 • AEON MALL Việt Nam có thể dừng hoặc hủy các Chương trình khuyến mại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • AEON MALL Việt Nam có thể dừng hoặc hủy Chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam bất cứ lúc nào phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và chúng tôi sẽ đảm bảo thông báo trước cho Khách hàng, Thành viên qua thông cáo báo chí, thông báo trên ứng dụng AEONMALL Vietnam, trên website, qua email, v.v. .

III.5.Sửa đổi và bãi bỏ

 • AEONMALL Việt Nam chịu trách nhiệm sửa đổi và bãi bỏ Chính sách Chương trình Khách hàng Thân thiết AEONMALL Việt Nam.
 • Việc sửa đổi và bãi bỏ Chính sách Chương trình này sẽ dựa trên thỏa thuận với các Đối tác liên kết.
 • AEONMALL Việt Nam có thể sửa đổi hoặc bổ sung Chính sách của Chương trình này bất cứ lúc nào và thông báo cho Khách hàng, Thành viên trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam.

 

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH THÀNG THÂN THIẾT AEONMALL VIỆT NAM

 1. Giới thiệu
 • Thỏa thuận này quy định các Điều khoản và Điều kiện giữa Người dùng và công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (Sau đây gọi là “AMV”) khi người dùng đăng ký và sử dụng ứng dụng di động của AEONMALL Việt Nam (“Ứng dụng AEONMALL Vietnam”) và đăng ký trở thành Thành viên (sau đây gọi là “Thành viên”) Chương trình Khách hàng thân thiết AEONMALL Việt Nam (sau đây gọi là “Chương trình”).
 • Chương trình Khách hàng Thân Thiết AEONMALL Việt Nam là chương trình dành cho khách hàng thường xuyên của AMV, sử dụng ứng dụng di động AEONMALL Việt Nam và mua sắm, sử dụng dịch vụ tại các Trung Tâm Thương Mại do AMV quản lý và vận hành.
 • Chương trình triển khai tại các gian hàng Đối tác, là các Khách thuê, bao gồm các tổ chức, cá nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ tại các Trung tâm Thương mại AEON MALL có sử dụng dịch vụ máy cà thẻ thương hiệu Payoo do AMV chỉ định và đồng ý tham gia Chương trình.Xu tích lũy cho Thành viên được phát hành dựa trên số tiền mua hàng/ dịch vụ bằng VNĐ tại các cửa hàng đối tác của AMV hoặc được tặng thông qua các chương trình khuyến mại theo Chính sách Chương trình.
 • Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam chỉ được cung cấp trên nền tảng thiết bị điện thoại di động thông minh.
 • Trước khi Đăng ký là người dùng của Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam và tham gia Chương trình, Thành viên phải đọc kỹ và đồng ý với Chính sách Chương trình và nội dung của Điều khoản và Điều kiện này.
 • Điều khoản và Điều kiện này sẽ được xem là thoả thuận giữa Thành viên và AMV. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, vui lòng không đăng ký, kích hoạt và sử dụng dịch vụ.
 • Chỉ sau khi đồng ý với nội dung của Điều khoản và Điều kiện này, bạn mới có thể trở thành Thành viên. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện và tìm hiểu các thông tin cần thiết khác.
 • Thành viên có thể sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam tại các cửa hàng Đối tác để liên kết tất cả các hoạt động liên quan đến Chương trình Khách hàng Thân Thiết AEONMALL Việt Nam, bao gồm tích lũy cho bất kỳ giao dịch mua hàng và/ hoặc sử dụng dịch vụ.
 • AEONMALL Vietnam được phép lưu trữ và sử dụng thông tin người dùng và tất cả dữ liệu liên quan đến mua sắm của Thành viên qua Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam để hỗ trợ trực tiếp các hoạt động tiếp thị, thống kê, quản lý chương trình hoặc báo cáo theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tất cả dữ liệu liên quan đến Thành viên sẽ được giữ bí mật theo Chính sách Bảo mật thông tin của Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam.
 • Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đăng trên Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam.
 • Thỏa thuận này sẽ được tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam.
 • Trong trường hợp phát sinh vấn đề và tranh chấp liên quan đến Điều khoản và Điều kiện này, Thành viên và AEONMALL Việt Nam sẽ cố gắng để giải quyết thông qua thương lượng và tinh thần hợp tác. Trường hợp các tranh chấp không thể giải quyết trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định pháp luật.
 1. Điều khoản và điều kiện

Người dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Từ đủ mười lăm (15) tuổi trở lên.
 • Sở hữu giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân)
 • Sử dụng điện thoại thông minh tương thích hệ điều hành iOS (phiên bản từ 10.0 trở lên) hoặc Android (phiên bản từ 5.0 trở lên).
 • Các thiết bị di động của Thành viên được kết nối Internet khi sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam.
 • Mỗi số điện thoại di động chỉ có thể đăng ký một Tài khoản Thành viên.
 • Cần đăng ký tài khoản Thành viên từ Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam.

Người dùng không sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam trong bất kỳ trường hợp và mục đích nào sau đây:

 • Bất hợp pháp, lừa đảo, gây thiệt hại hoặc hỗ trợ các hoạt động tội phạm;
 • Bất kỳ hành vi phỉ báng, quấy rối, đe dọa hoặc xâm phạm quyền của người khác, bao gồm mọi thông tin được đăng trên Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam;
 • Can thiệp vào việc sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam của người khác dưới mọi hình thức;
 • Cố tình phát tán virus, mã độc để kết nối với các ứng dụng khác.
 1. Phương thức tích lũy, đổi xu
 • Tích lũy xu dựa trên tổng số tiền mua hàng hóa / dịch vụ bằng Việt Nam Đồng (VND) tại cửa hàng Đối tác hoặc được tặng thông qua các chương trình khuyến mại theo Chính sách Chương trình.
 • Đưa màn hình điện thoại di động có hiển thị mã QR/ mã vạch/ số thành viên trong Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam tại quầy thu ngân để tích Xu khi mua hàng.
 • Cứ mỗi 10.000VND (Mười nghìn đồng) mua hàng tại cửa hàng Đối tác sẽ tích lũy được 01 (Một) xu.
 • Xu tích lũy có thể đổi lấy E-voucher được công bố trong Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam. Phiếu quà tặng điện tử có thể đổi thành quà theo danh sách hiển thị trên Ứng dụng hoặc hưởng các ưu đãi trực tiếp tại cửa hàng Đối tác.
 • Xu tích lũy không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Xu sẽ được ghi nhận vào tài khoản Thành viên ngay sau khi giao dịch được hoàn thành. Xu sẽ khả dụng sau 24 giờ kể từ thời điểm được tích vào tài khoản và Thành viên có thể sử dụng để đổi lấy E-voucher theo quy định của Chương trình.
 • Xu tích lũy được tính bằng tổng số tiền thanh toán của giao dịch mua hàng hóa / dịch vụ. Trong trường hợp thành viên sử dụng phiếu giảm giá từ AEONMALL Vietnam hoặc từ cửa hàng Đối tác để nhận chiết khấu khi mua hàng hóa/ dịch vụ, Xu tích lũy được tính bằng tổng số tiền thanh toán sau khi áp dụng chiết khấu, giảm giá.
 • Xu tích lũy có thời hạn tính theo từng năm, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm. Xu tích lũy chưa dùng có để đổi thành E-voucher trong năm trước đó sẽ được gia hạn và có giá tri sử dụng đến hết ngày 30/6 của năm tiếp theo.
 • Ngày hết hạn của Xu tích lũy sẽ được hiển thị trên Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam và những Xu tích lũy nào không quy đổi sẽ bị hủy bỏ vào ngày hết hạn.
 1. Quyền và Trách nhiệm

Quyền của Thành viên

 • Tích lũy Xu và Đổi Xu theo điều kiện của chương trình.
 • Tham gia các chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi đặc biệt dành cho Thành viên.
 • Thắc mắc và khiếu nại về Chương trình Khách hàng Thân Thiết AEONMALL Việt Nam với AEONMALL Vietnam.

Quyền của AEONMALL Việt Nam

 • Từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi các ưu đãi mà Thành viên đã hoặc sẽ nhận được từ Chương trình mà không cần thông báo trước cho Thành viên khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
 • Thành Viên không thể chuyển đổi Xu/ ưu đãi do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của AEON MALL Vietnam;
 • Khi Thành viên hoàn trả, hủy hàng hóa dịch vụ hợp lệ theo các chính sách hoàn trả/hủy của Đối Tác và Chương trình;
 • Xu được tích không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình;
 • Thành viên có dấu hiệu sử dụng các công cụ hoặc phương thức gian lận nhằm trục lợi từ Chương Trình và/hoặc các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác của AMV và Đối Tác.
 • Thành viên vi phạm các quy định của Chương trình/Chính sách ưu đãi được AMV và/hoặc Đối Tác thông báo tại từng thời điểm;
 • Thành Viên đồng ý việc thu hồi Xu theo các chương trình AEONMALL Vietnam thông báo tại từng thời điểm
 • Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
  • Lưu trữ thông tin Thành viên và dữ liệu giao dịch trong hệ thống quản lý Xu theo Chính sách bảo mật của AEONMALL Vietnam và của Chương trình.
  • Từ chối giải quyết mọi khiếu nại về việc rò rỉ dữ liệu cá nhân của Thành viên do nguyên nhân tự Thành viên làm rò rỉ tài khoản hoặc/và mật khẩu của mình.

Trách nhiệm của Thành viên

 • Tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện để sử dụng Chương trình Khách hàng Thân Thiết AEONMALL Việt Nam;
 • Chịu trách nhiệm tuân thủ các nội dung củaĐiều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ của các bên liên quan;
 • Có trách nhiệm cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin hồ sơ Thành viên đã đăng ký trong Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam;
 • Sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam một cách có trách nhiệm, không sử dụng Ứng dụng cho hoạt động bất hợp pháp.
 • Chiu trách nhiệm bồi hoàn, bảo vệ và không gây hại cho AEONMALL Việt Nam liên quan đến các khiếu nại, hành động thủ tục tố tụng, nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt và các phí tổn có liên quan do AEONMALL Việt Nam gánh chịu, phát sinh từ việc Thành viên vi phạm hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của  Thoả thuận này hoặc bất kỳ Chính sách hoặc hướng dẫn được tham chiếu theo đây  và/hoặc sử dụng không đúng ưu đãi của Chương Trình.

Trách nhiệm của AEONMALL Việt Nam

 • AEONMALL Việt Nam không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền của Thành viên nếu thông tin do Thành viên cung cấp không đầy đủ và không chính xác hoặc nếu thời hạn nhận thưởng không phù hợp với Chương Trình.
 • Hỗ trợ Thành viên kiểm tra và trả lời yêu cầu bồi thường của Thành viên.
 • Khi nhận được khiếu nại từ Thành viên, chúng tôi sẽ kiểm tra tính xác thực của thông tin do Thành viên phản ánh. Theo đó, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp tùy theo mức độ của vụ việc.
 1. Chấm dứt
  • Thành viên có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào sau khi chấp nhận và/ hoặc sử dụng dịch vụ Chương trình bằng cách thông báo đến Tổng đài của Trung tâm thương mại.
  • AEONMALL Vietnam có thể dừng hoặc hủy Chương trình bất cứ lúc nào phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và chúng tôi sẽ đảm bảo thông báo trước cho Khách hàng, Thành viên qua thông cáo báo chí, thông báo trên Ứng dụng AEONMALL Vietnam, trên website, qua email, v.v. .
  • Thành viên qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của Pháp luật.
  • Thành viên cố ý sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam sai quy định.
  • Xu tích lũy và phiếu mua hàng được quy đổi từ Xu tích lũy sẽ bị hủy bỏ khi chấm dứt Chương trình.
 1. Bất khả kháng

Thành viên đồng ý không bắt buộc AEONMALL Vietnam chịu trách nhiệm trong trường hợp AEONMALL Vietnam không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự cố của bất kỳ thiết bị cơ khí hoặc điện tử, hệ thống xử lý dữ liệu, đường truyền, sự cố điện, tranh chấp công nghiệp, bất kỳ hành động, một sự kiện hoặc lỗi nào ngoài sự kiểm soát của AEONMALL Vietnam hoặc do bất kỳ yếu tố nào trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.